Ta strona używa cookie.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Regulamin Wydarzeń organizowanych przez JM elektronik


 

 


§1. Postanowienia ogólne


1. Warsztaty, szkolenia, seminaria, konferencje, webinaria, targi etc. zwane dalej Wydarzeniami organizowane są przez JM elektronik Sp. z o.o., ul. Karolinki 58, 44-100 Gliwice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000416117, Kapitał Zakładowy 1 000 000,00 PLN, zwanym dalej Organizatorem.

2. Partnerem zwany jest podmiot prezentujący w trakcie Wydarzenia swoje produkty lub rozwiązania techniczne.

3. Uczestnikiem jest osoba biorąca udział w Wydarzeniu która nie jest Partnerem, jest Klientem, potencjalnym Klientem, lub reprezentuje podmiot będący Klientem.

 

§2. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu


1. Wydarzenia mają dla Uczestników charakter nieodpłatny i stanowią element działalności marketingowej Organizatora, której celem jest popularyzacja oferty Organizatora i Partnerów wśród potencjalnych Klientów. Wydarzenia obejmują prelekcje, demonstracje, pokazy praktyczne, warsztaty, wystawy targowe, udostępnienie materiałów techniczno-handlowych w trakcie Wydarzenia i ich przesłanie po Wydarzeniu, przesłanie informacji o produktach związanych z Wydarzeniem, udostępnienie relacji z Wydarzenia, przesłanie informacji o przyszłych organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora Wydarzeń.

2. Warunkami uczestnictwa w Wydarzeniu są: zgłoszenie uczestnictwa e-mailem, lub przez internetowy formularz zgłoszeniowy i uzyskanie potwierdzenia uczestnictwa przez Organizatora.

3. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem celem przekazania mu potwierdzenia lub odmowy, z wykorzystaniem danych kontaktowych pozostawionych przez Uczestnika w zgłoszeniu e-mail lub w formularzu kontaktowym.

4. Organizator może odmówić Uczestnikowi udziału w Wydarzeniu, w szczególności w przypadku:

a. podania niepełnych lub nieprawdziwych danych w formularzu lub w zgłoszeniu poprzez e-mail;
b. gdy Uczestnik jest pracownikiem, przedstawicielem, członkiem zarządu lub właścicielem podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Organizatora lub Partnera;
c. gdy liczba zgłoszeń przekroczyła liczbę dostępnych miejsc;
d. negatywnej oceny szans na przyszłą komercyjną współpracę.

5. Organizator nie jest zobowiązany do podawania Uczestnikowi przyczyny odmowy uczestnictwa.

6. W przypadku postawienia przez Organizatora wymagań technicznych obowiązujących podczas Wydarzenia Uczestnicy są zobowiązani spełnić je we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

 

§3. Dane osobowe i Wizerunek

 

1. Organizator informuje, że przebieg Wydarzenia będzie utrwalany w formie fotografii, nagrań dźwiękowych i filmowych oraz może być rozpowszechniany w dowolnej formie.

2. Organizator nie wyraża zgody na rejestrację przez Uczestników w jakikolwiek sposób wykładów, dyskusji oraz wystaw bez jego zgody udzielonej w formie pisemnej.

3. Organizator informuje, że przekazane uczestnikom materiały stanowią własność intelektualną Organizatora lub Partnera i bez uzyskania pisemnej zgody nie mogą być przez Uczestnika rozpowszechniane lub powielane.

4. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Wydarzenia oraz utrzymywania kontaktu po Wydarzeniu, w szczególności poprzez przesyłanie materiałów prezentowanych podczas Wydarzenia, relacji z Wydarzenia, informacji o powiązanych z Wydarzeniem produktach i informacji o kolejnych Wydarzeniach, na podany w formularzu adres poczty e-mail.

JM elektronik Sp. z o.o. informuje o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz o dobrowolności ich podania (w przypadku ich niepodania nie będą mogli Państwo otrzymywać informacji na temat działalności naszej firmy). JM elektronik Sp. z o.o. informuje również, że dane osobowe nie będą przekazywane żadnemu odbiorcy danych w rozumieniu Art. 7 pkt. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

JM elektronik Sp. z o.o. informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

JM elektronik Sp. z o.o. informuje, że na mocy art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych w osobie Pana Grzegorza Krawca, tel. +48323396900, fax +48323396909.

 

§4. Postanowienia końcowe

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia. Partnerom i Uczestnikom nie przysługuje z tego tytułu prawo do odszkodowania, zwrotu poniesionych kosztów lub utraconych korzyści.

2. Uczestnicy i Partnerzy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie, a także zapoznać się z nimi przed rozpoczęciem wydarzenia.

3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody w mieniu i na osobie wyrządzone przez innych Uczestników, Partnerów i obsługę Wydarzenia. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za rzeczy Uczestników i Partnerów, które zostaną zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.

4. Uczestnicy i Partnerzy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Wydarzeniem, jak również w miejscach zakwaterowania.

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Uczestnikiem lub Partnerem a Organizatorem w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.(c) JM Elektronik
Wszystkie nazwy handlowe i produktów w tej publikacji są zastrzeżone dla ich właścieli. Używanie ich nie powinno byc uważane
za naruszenie praw właśiciela, a jedynie potwierdzenie ich dobrej jakości.
Projekt i wykonanie:Positive Power sp. z o.o. - Agencja Interaktywna, tworzenie stron, projektowanie stron, cms, budowa sklepów, tworzenie sklepów